مایکروسافت شیرپوینت سرور

  • به اشتراک گذاری هر چیزی
  • اتصال با هر ابزاری و از هر جایی
  • ساماندهی امور و پروژه‌های تیم
  • نگهداری اسناد سازمانی
  • در ارتباط نگه داشتن کارکنان
  • یافتن سریع میان اسناد
  • کشف اطلاعات و پاسخ‌ها
  • ایجاد سایت‌های چشمگیر
  • مدیریت هزینه، ریسک و زمان