مایکروسافت پراجکت سرور 

  • شروع به کار سریع
  • ساماندهی امور و وظایف
  • هماهنگی و توانمندسازی افراد
  • به پایان رساندن موفق پروژه‌ها
  • اقدام سریع با توجه به آخرین اطلاعات
  • انطباق اهداف و تلاش‌ها
  • مدیریت موثر منابع
  • به‌کارگیری مسیرهای ارتباطی جدید‎
  • تصمیم‌گیری بر اساس داده‌ها
  • ساده‌سازی فناوری اطلاعات