blog-display-change1
تغییر در هزینه/قیمت (Cost/Price) و محدوده کار (Scope)، دو عامل عمده و متداول در بروز تغییر در مقدار درصد پیشرفت پروژه می باشند. در این سلسله از پستها بررسی خواهیم کرد که بهترین روش نمایش تغییرات درصد پیشرفت پروژه که ناشی از تغییر در محدوده و یا هزینه پروژه هستند، چیست.

در حالت اول (اینجا) نمایش تغییرات بر روی یک نمودار واحد صورت می گرفت، به طوری که با هر بار تغییر در درصد پیشرفت، یک شکست/انقطاع در نمودار پیشرفت برنامه ریزی شده و پیشرفت واقعی اتفاق می افتاد.

حالت دوم:

در این حالت تغییر به وجود آمده می تواند به صورت یک پکیج جداگانه دیده شود و محاسبه پیشرفت آن هم در قالب همان ساختار مجزا، و به صورت جداگانه انجام گردد. در این سناریو عامل تغییر بر توالی فعالیت های اولیه تأثیری ندارد و زمان پایان پروژه را نیز دچار افزایش یا کاهش نمی کند.

blog-display-change3